Hesperian Health Guides

Saan makakakuha ng dagdag na impormasyon

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Saan makakakuha ng dagdag na impormasyon


Narito ang isang maikling listahan ng mga organisasyon at babasahin na nakalimbag at nasa internet na may magagamit na impormasyon sa pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan. Sinikap naming masakop ang pinakamaraming paksa na nasa libro, at maisama ang mga grupo sa lahat ng bahagi ng mundo. Marami sa babasahin ang madaling iakma at madalas may kasama ding listahan ng iba pang mga materyales.

Alcoholics Anonymous

World Services Incorporated, PO Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, USA

Web: www.aa.org

Impormasyon sa alkoholismo at mga materyal sa pagbubuo ng grupong damayan sa komunidad para sa mga taong may problema sa droga at alkohol. May mga grupo sa buong mundo.

Aprovecho Research Center

80574 Hazelton Rd, Cottage Grove, OR 97424, USA

Tel: (541)942-8198; Fax: (541)942-0302

Web: www.aprovecho.net

Impormasyon at pagsasanay sa organic na halamanan, sustainable na pag-aalaga ng gubat, at angkop na teknolohiya. Nagla lathala ng “Capturing Heat”—naka- drawing at madaling sundin na direksyon sa paggawa ng 5 lutuan na mas kaunti ang gatong at lumalabas na usok.

Arab Resource Collective

Lebanon: PO Box 13-5916, Beirut, Lebanon Tel: (9611)742075; Fax: (9611)742077 Visiting Address: 5th Floor, Dkeik Building, Hanra, Beirut, Lebanon

E-mail: [email protected]

Cyprus: PO Box 27380, Nicosia1644-Cyprus

Tel: (357)22776741; Fax: (357)22766790

Email: [email protected]

Web: www.mawared.org/english/

Nakasulat at audio-visual na materyales sa pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan, pagpapaunlad ng komunidad, at pagsasanay para sa mga grassroots na organisasyon sa Middle East.

Disabled Peoples International (DPI)

902-388 Portage Avenue Winnipeg, Manitoba, R3C 0C8 Canada

Tel: (204)287-8010; Fax: (204)783-6270

Email: [email protected];

Web: www.dpi.org

Impormasyon sa mga isyu at usapin ng mga taong may kapansanan, kasama ang pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan, karapatang pantao, pamumuhay nang nagsasarili, at katarungang panlipunan. May ispesyal na tutok sa pagpapaunlad ng grassroots. May lokal na opisina sa maraming bansa.

International Prostitutes Collective

PO Box 287, London, NW6 5QU, UK

Web: http://www.allwomencount.net

Impormasyon at materyales sa edukasyong pang-kalusugan para sa mga babaeng nagkakalakal ng seks para sa pera o serbisyo. May himpilan sa England at may internasyonal na ugnayan sa mga organisasyon ng mga nagtatrabaho sa prostitusyon.

Gender and Learning Team

Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford OX4 2JY, England

Tel: (44-1865)473727; Fax: (44-1865)313133

Email: [email protected]

Payo at suporta sa mga isyu ng gender at pag-aaral, kasama ang kalusugan, natural na yaman, pagbubuo ng kakayahan at karapatan. Naglalathala ng newsletter na “Links” na nasa web: www.oxfam.org.uk

Global Fund for Women

1375 Sutter Street, Suite 400, San Francisco, CA 94109, USA

Tel: (415)202-7640; Fax: (415)202-8604

Email: [email protected]

Web: www.globalfundforwomen.org

Nagbibigay ng mga maliit na pondo (grant) sa grupo ng kababaihan sa komunidad, laluna yung nagtatrabaho sa mga kontrobersyal na isyu at gipit na kalagayan. May ispesyal na interes sa karapatang pantao, teknolohiya ng komunikasyon, at pang-ekonomiyang pagsasarili. Ugnayan sila para sa grant request na impormasyon.

Health Action Information Network (HAIN)

26 Sampaguita Avenue, Mapayapa Village II, Brgy. Holy Spirit, Quezon City, 1127 Philippines

Tel: (63-2)952-6312; Fax: (63-2)952-6409

Email: [email protected], [email protected]

Web: www.hain.org, www.kalusugan.org

Impormasyon sa pangkalahatang pangangalaga ng kalusugan. Ugnayan sa maraming pangkalahatan at pangkababaihang grassroots na grupong pangkalusugan, laluna sa Pacific Island na mga bansa.

Health Action International

Jacob Van Lennepkade 334T, 1053 NJ Amsterdam, Netherlands

Tel: (31-20)683-3684; Fax: (31-20)685-5002

Email: [email protected]

Web: www.haiweb.org

Network ng 200 na grupo ng mga mamimili, pang-kalusugan, pangkaunlaran at iba pang pampublikong interes na sangkot sa mga isyung pangkalusugan at sa tamang paggamit ng gamot. May ugnayan sa lampas 70 mga bansa. Ugnayan ang Amsterdam office para sa lokal na grupo na makakatulong.

Health Books International

Barn B, New Barnes Mill

Cottonmill Lane, St. Albans, Herts, AL1 2HA, UK

phone: 44 01582 380883
www.healthbooksinternational.org

May murang pangangalagang pangkalusugan, pagsa- sanay at materyal sa pagtuturo, kasama ang mga libreng CD-ROM, para maitaas ang kalidad ng panga- ngalaga sa kalusugan at mabawasan ang kahirapan sa buong mundo.

Healthlink Worldwide (formerly AHRTAG)

56-64 Leonard Street, EC2A 4JX, UK

Tel: (44-2075)490240; Fax: (44-2075)490241

Email: [email protected]

Web: www.healthlink.org

Naglalathala ng mga newsletter, materyales sa pagsasanay at booklet sa paggamit ng impormasyong pangkalusugan para ma-empower ang mga taong nagtatrabaho sa HIV/AIDS, kapansanan, kaunluran at komunikasyon.

Inter-African Committee on Traditional Health Practices Affecting Women

c/o Economic Commission for Africa, ATRCW, PO Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia c/o Inter-African Committee, 147, rue de Lausanne, CH-1202 Geneva, Switzerland

Tel: (41-22)731-2420; Fax: (41-22)738-1823

E-mail: [email protected]

Nagbabantay ng pandaigdigang mga kalakaran na nakakapinsala sa mga bata’t nakatatandang babae, kasama na ang pagputol s ari ng babae.

International Community of Women Living with HIV/AIDS

Unit 6, Building 1, Cononbury Yard 190a New North Road, London N1 7BJ, UK

Tel: (44-2077)040606; Email: [email protected]

Web: www.healthlink.org

Pinag-uugnay ang mga HIV+ na babae sa mga pambansa at rehiyonal na organisasyon at mga inisyatiba sa karapatang sekswal at reproduktibo, pagkakaroon ng gamot, pag-unawa sa gamutan, advocacy, atbp.

International Development Research Center (IDRC)

PO Box 8500, Ottowa, Ontario, K1G 3H9 Canada

Tel: (1-613)236-6163; Fax: (1-613)238-7230 Email: [email protected]

Web: www.idrc.ca

Magasin, brochure, video at iba pang lathalain sa kalusugan, agrikultura at pag-unlad. Nasa wikang English, Spanish, French at Arabic; ang ilan ay libre.

International Labour Organization

4, rue des Morillons, CH 1211, Geneva 22, Switzerland

Tel: (41-22)799-6111; Fax: (41-22)798-8685

Web: www.ilo.org

Isang ahensya ng U.N. na nagtataguyod ng pamanta- yan sa lugar ng trabaho para sa: pagkakapantay- pantay, katarungan, karapatang pantao, kaligtasan at kalusugan ng mang gagawa, at proteksyon para sa buntis at bata. May mga opisina sa buong mundo.

International Planned Parenthood Federation

4 Newhams Row, London SE1 3UZ, UK

Tel: (44-2079)398200; Fax: (44-2079)398300

Email: [email protected]

Web: www.ippf.org

Nagtataguyod ng pagpaplano ng pamilya sa buong mundo. Naglalathala ng impormasyon sa lahat ng aspeto ng pagpaplano ng pamilya.

ISIS International

Asia: 3 Marunong St. Barangay Central, Quezon City, Philippines 1100

Tel: (632)928-7785, (632)928-7992; Fax: (632)924-1065

E-mail: [email protected]

Web: www.isiswomen.org

Africa: ISIS-WICCE, Plot 23 Bukoto Street, Kamwokya PO Box 4934, Kampala, Uganda, East Africa

Tel: 256-41-543953; Fax: 256-41-543954

May ugnayan sa mga grupo ng kababaihan sa buong mundo. Lathalain, teknikal na tulong at pagsasanay sa gawain at pamamahala ng komunikasyon.

Latin American & Caribbean Women’s Health Network

Simon Bolivar 3798, Ñuñoa, 685082 Casilla 50610, Santiago 1, Santiago, Chile

Tel: (56-2)223-7077; Fax: (56-2)223-1066

Email: [email protected]

Web:www.redsalud.cl/

Nagtataguyod ng kalusugan at karapatan ng kababaihan sa pagbabagong kultural, politikal at panlipunan.

Musasa Project

64 Selous Ave, Cnr 7th Street, Harare, Zimbabwe

Postal add.: PO Box A712, Avondale, Harare, Zimbabwe

Tel: (263-4)725881, (263-4)734381; Fax: (263-4)794983

Email: [email protected]

Web: www.musasa.co.zw/

Nagbibigay ng impormasyon at suporta sa inabusong mga babae, at edukasyonal na programa tungkol sa karahasan sa tahanan at panggagahasa para sa mga bata’t matandang babae at iba pa.


Voluntary Health Association of India (VHAI)

40, Institutional Area, South IIT, New Delhi 110016, India

Tel: (91-11)668071, (91-11)668072; Fax: (91-11)6853708

Web: www.vhai.org

Naglalathala ng “Health for the Millions,” isang journal sa murang pangangalaga sa kalusugan. May materyal na panturo sa English at mga lokal na wika sa India.

Women in Law & Development in Africa (WiLDAF)

PO Box 4622, Harare, Zimbabwe

Tel: (263-4)751-189; Fax: (263-4)733-670

Web: www.escr-net.org/

Alyansa ng maraming tao at organisayon na ginagamit ang batas para itaguyod ang karapatan ng kababaihan.

Women’s Global Network on Reproductive Rights

Coordination Office: 13 Dao Street, Project 3, Barangay Quirino 3-A, Quezon City, 1102 Philippines

Tel: + 63 (2) 913 6708; Fax: + 63 (2) 911 8293

Email: [email protected]

European Office: WG-Terrein, Marius van Bouwdijk, Bas tiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31(0) 206222450

Pag-uugnayan; pagkolekta at pagpapalitan ng impormasyon; quarterly na newsletter; pandaigdigan mga kampanya; pagbabantay ng pananaliksik sa kalusugang reproduktibo.

Women’s Health Project

PO Box 1038, Johannesburg, 2000, South Africa

Tel: (011)489-9917; Fax: (011)489-9922

Email: [email protected]

Web: www.wits.ac.za

Gumagawa ng pagsasanay, pananaliksik, materyales, pag-uugnayan, pagbubuo at pagtataguyod ng patakaran, at newsletter sa mga isyu sa kalusugan ng kababaihan. Puwedeng iakma para sa ibang komunidad ang mga materyal.

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

PO Box 1200, 10850 Penang, Malaysia Tel: (604)658-4816; Fax: (604)657-2655

Email: [email protected]

Web: www.waba.org.my

Isang pandaigdigang ugnayan ng mga NGO at indibid wal na nagkakaisa sa layunin na itaguyod, suportahan at protektahan ang pagpapasuso. Umugnay sa WABA para sa lokal na grupo na makakatulong.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017