Hesperian Health Guides

Kabanata 1: Ang kalusugan ng kababaihan ay usaping pangkomunidad

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 1: Ang kalusugan ng kababaihan ay usaping pangkomunidad

apat na babaeng pinag-uusapan ang impormasyong nasa papel


Ano ang 'Kalusugan ng kababaihan'?

Kapag malusog ang babae, may lakas siyang gawin ang trabaho sa araw-araw, tuparin ang maraming papel sa pamilya’t komunidad, at magbuo ng kasiya-siyang relasyon sa iba. Ibig sabihin, apektado ng kalusugan ang lahat ng bahagi ng buhay ng babae. Pero matagal nang pinakitid ang kahulugan ng ‘pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan’. Madalas kinakahon ito sa ‘serbisyong maternal’ tulad ng pag-alaga sa buntis at nanganganak. Mahalaga din ang mga ito, pero limitado lang sa pangangailangan ng babae bilang ina.

Sa librong ito, may ibang pananaw kaming inihahain. Una, naniniwala kaming karapatan ng bawat babae ang kumpletong pangangalaga ng kalusugan, sa kabuuan ng kanyang buhay. Dapat lahatang-panig ang tulong nito—hindi lang sa papel niya bilang asawa’t ina. Ikalawa, naniniwala kaming bukod sa katawan, apektado rin ng kalusugan ang lagay ng babae sa lipunan, kultura at ekonomiya.

Higit pa sa kawalan ng sakit ang mahusay na kalusugan. Nangangahulugan ito ng maayos at matiwasay na pangangatawan, pagiisip at kalooban.

Apektado rin nga ang kalalakihan ng mga kalagayang ito. Pero bilang isang grupo, tinatrato ang babae nang kaiba sa lalaki. Madalas mas mahina ang kapangyarihan nila, mas kaunti ang pag-aari, at mas mababa ang katayuan sa pamilya at komunidad. Dahil hindi pantay, mas maraming babae kaysa lalaki ang:

  • naghihirap;
  • pinagkakaitan ng pag-aaral at kasanayan para buhayin ang sarili;
  • hindi makakuha ng mga mahalagang kaalaman at serbisyong pangkalusugan; at
  • hindi makapagpasya para sa sariling kalusugan.


nakatatanda at batang babae na nakatayo sa may pintuan habang sa malapit ay nakasay sa traktora ang isang lalaki

Nakakatulong ang mas malawak na pananaw na ito na maintindihan ang mga ugat ng masamang kalusugan ng kababaihan. Para bumuti ang kalusugan, dapat ngang lunasan ang mga sakit, pero dapat ding baguhin ang kondisyon sa buhay ng kababaihan para magtamo ng higit na kapangyarihan sa sariling kalusugan.

Makikinabang ang lahat kapag nangyari ito—ang babae, ang pamilya at komunidad niya. Kapag malusog ang babae, may pag-asang maabot niya ang buong kakayanan. Dagdag pa, mas malusog ang isisilang niyang sanggol, mas maaalagaan ang pamilya, at mas malaki ang maitutulong sa komunidad. Sa ganitong pananaw, mas mapapansin din natin na kadalasan, ang problemang pangkalusugan ng babae ay di niya solong problema. Ang kalusugan ng kababaihan ay usapin ng buong komunidad.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017