Hesperian Health Guides

Biglaan at matinding pananakit sa tiyan

Sitwasyong emerhensya ang ilang pananakit sa puson. Kung may anuman sa sumusunod na palatandaan ng panganib, pumunta sa pinakamalapit na ospital. Kailangan ng isang bihasa na health worker na gumawa ng eksaminasyon sa iyong tiyan, pelvic exam, at posibleng ispesyal ng mga test.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017