Hesperian Health Guides

Impormayon hinggil sa copyright

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Impormayon hinggil sa copyright

Kapag Walang Doktor ang Kababaihan

Isang gabay pangkalusugan para sa kababaihan

Linangan ng Kababaihan, Inc. (Likhaan)


May-akda: A. August Burns, Ronnie Lovich, Jane Maxwell, Katharine Shapiro

Patnugot: Sandy Niemann

Katuwang na patnugot: editor: Elena Metcalf

Hesperian Health Guides, Berkeley, California, USA

Naglathala:
Hesperian Health Guides
1919 Addison St., #304
Berkeley, California 94704 • USA
[email protected] • www.hesperian.org


Copyright © 2001, 2010, 2017 by Hesperian
First English edition: June 1997


Hinihikayat ng Hesperian Foundation ang iba na kopyahin, paramihin o paghalawan para sa lokal na pangangailangan ang anumang bahagi o maging ang kabuuan ng librong ito, kasama na ang mga larawan, sa kondisyon na ang mga bahaging ginamit ay dapat ipamahagi nang libre o eksakto sa gastos—hindi para tumubo.

Dapat humingi ng pahintulot mula sa Hesperian Foundation ang sinumang organisasyon o tao na gustong kopyahin, paramihin o paghalawan ang bahagi o kabuuan ng libro para sa layuning komersyal.

Bago simulan ang anumang pagsasalin o paghahalaw ng libro o nilalaman nito, maaari lamang na makipag-ugnayan muna sa Hesperian Foundation para sa mga mungkahi sa paghalaw ng impormasyong nasa libro, pagbabago sa mga nilalamang impormasyon, at para maiwasan ang pag-ulit ng nagawa o ginagawa na. Pakipadala sa Hesperian Foundation ng kopya ng anumang materyal kung saan may ginamit na teksto o larawan mula sa librong ito.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

The Library of Congress has already cataloged the 10-digit ISBN as follows:

Where women have no doctor : a health guide for women / by A. August Burns ... [et al.] ; edited by
Sandy Niemann, assistant editor, Elena Metcalf.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-942364-25-2 (pbk. : alk. paper)
1. Women--Health and hygiene. 2. Women’s health services. 3. Community health aides.
4. Medicine, Popular. I. Burns, A.
August (Arlene August), 1952–     .    II. Niemann, Sandy.
RA564.85.W46     1997 97-19421
613’.04244--dc21 CIP

Hesperian Health Guides
1919 Addison St., #304
Berkeley, California 94704 USA
www.hesperian.orgHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017