Hesperian Health Guides

Pagkilos para sa pagbabago

Milyun-milyong tao sa buong mundo ang naghihirap at namamatay sa mga sakit na puwede namang naiwasan o nagamot, kung kaya lang nilang makakuha ng mahusay na pangangalagang medikal. At kahit pa may serbisyong pangkalusugan, maraming mga balakid sa kababaihan, laluna sa mahihirap na babae, ang pumipigil sa paggamit nito.

Pero kung magtutulungan, mababago ng mga manggagawang pangkalusugan at grupo ng kababaihan ang sistemang medikal. Sa halip na balakid, puwede itong maging suporta sa kababaihan habang sinisikap nilang lutasin ang mga problemang pangkalusugan. Pero hindi magbabago nang mag-isa ang sistemang medikal. Magbabago lang ito kung igigiit ng mga tao, at kung gagawa ng mga mapanlikhang paraan para ihatid ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan ng tao at abot-kamay ng lahat.

Magandang simula sa pagbabago ang pagtalakay, kasama ang ibang mga babae’t lalaki, sa mga problema na umaapekto sa mamamayan sa inyong komunidad, kasama na ang kawalan ng abot-kamay at mahusay na pangangalaga sa kalusugan.

grupo ng kababaihang may maliliit na bata na nakaupo sa bangko at nag-uusap
Ang layo ng biyahe ko para makarating dito. Kung may health worker sana sa lugar namin, matitipid ko ang dalawang linggong sahod na nagagastos ko tuwing pupunta rito.
Sana hindi sila nauubusan ng suplay ng family planning. Nabuntis ako noong nakaraang taon dahil naubusan ang klinika. Hindi ko naman kayang bumili nang maramihan kung may suplay sila.
Masyado tayong minamaliit ng mga doktor na ito. Mas panatag ako kung may kababaryo tayo na tutulong sa pagpapatakbo nitong klinika.
Sana puwede silang mag-Pap smear dito. Balita ko mahalaga iyon, pero hindi ko kayang lumuwas sa syudad.
Sana may hiwalay na kuwarto para puwede tayong maiksamen na hindi naman nadidinig ng lahat.
Hindi ko gustong lalaki ang tumitingin sa akin. Sana may mga babaeng health worker.
Sana bukas ang klinika sa gabi, pagkatapos ng mga trabaho ko.
Sana mas mahusay silang magpaliwanag kung ano ang diperensya ko. Ika-4 na beses na sa taong ito na sumasakit ang aking pag-ihi. Bakit kaya paulitulit ito?
Palaging napakatagal ng hintayan. Kung may nagtatanong kaagad kung ano ang kailangan ng bawat tao, puwedeng unahin ‘yung malubha ang sakit.Puwede ring magsama-sama ang kababaihan para:

  • tulungan ang lahat ng taga-komunidad na matuto tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Halimbawa, puwede kayong magorganisa ng kampanya para ipaliwanag kung bakit mahalagang may mahusay na prenatal. Kung alam ng mga babae at kanilang pamilya ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan, mas malamang gamitin ng mga babae ang mga serbisyong naririyan na. Mas malamang din na igiit nilang magkaroon ng mga bagong serbisyo—tulad ng mas mahusay na pag-test at paglunas ng kanser sa cervix at suso.
tatlong babaeng nagpapaskel ng imbitasyon sa kababaihan na mag-prenatal
  • tingnan kung paano mapapahusay ang naririyan nang mga tauhan at gamit pangkalusugan. Halimbawa, kung may komadrona na sa komunidad, paano siya mabibigyan ng mga bagong pagsasanay?
  • maghanap ng bagong paraan para mas maabot at magamit ang pangangalagang pangkalusugan. Mahalagang pag-isipan kung anong klaseng serbisyo ang gusto ninyo, at hindi lang kung ano ang naririyan ngayon. Kung walang health worker ngayon, paano masasanay at masusuportahan ang isa? Kung mayroon nang klinika, puwede bang magbukas ng bagong serbisyo tulad ng mga pagsasanay o pagpapayo?
  • ibahagi ang kaalaman ng bawat babae tungkol sa pangangalaga sa kalusugan. Malaking bahagi na ng ‘trabaho sa kalusugan’ ang ginagawa ng kababaihan sa komunidad. Halimbawa, madalas babae ang nag-aalaga ng maysakit, nagtuturo sa mga bata na manatiling malusog, naghahanda ng pagkain, nagpapanatiling malinis at ligtas ang bahay at komunidad, at tumutulong sa ibang babae na manganak. Sa mga trabahong ito, natuto na sila ng maraming kasanayan na magagamit nila para alagaan ang isa’t isa at lahat ng miyembro ng komunidad.Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017