Hesperian Health Guides

Pagtakas at pagdating

Madalas napakahirap ng ruta tungo sa bagong paglilipatan. Maaaring magkahiwa-hiwalay ang mga pamilya, o mamatay ang mga higit na bata o matandang kamag-anak mula sa gutom o sakit habang lumilikas. Maaaring lusubin ang mga bata’t matandang babae ng mga pirata, guwardiya sa hangganan, sundalo at mga lalaking refugee. Maaaring masaid ang damdamin at lakas ng babae ng mga pinsala, pagkalagas at panganib na ito bago pa siya makarating sa bagong tirahan.

Kapag nasa bagong tirahan na, maaaring makaharap ng babae ang sitwasyon na ibang-iba sa lumang tahanan niya. Madalas nalalagay ang mga babaeng galing sa mga maliit na komunidad sa malaki at masikip na mga kampo na iba sa tradisyunal na baryo o bayan ang pagkakaayos. O maaaring mapadpad sila sa mga lungsod kung saan madalas umiiwas silang mahuli ng mga awtoridad ng gobyerno. Ang ilang refugee ay napadpad libu-libong milya ang layo sa mga bansang pumayag sa pagpasok at permanenteng pananatili nila.

Ang pagkakaroon ng dokumento mula sa United Nations o sa mga awtoridad ng bansang pinaglipatan ay maaaring magbigay sa mga refugee ng ilang proteksyon laban sa puwersahang pagpapaalis (deportasyon).

Madalas hinaharap pa ng babae ang ilan sa mga kahirapang ito:

  • paninirahan sa hanay ng mga taong ayaw na naroon siya o hindi kapareho ang lengguwahe sa kanya.
  • hindi alam kung makakabalik pa siya agad sa dating tahanan o kailangang umiwas pa sa loob ng ilang taon.
  • pangangailangan ng mga papeles na patunay na refugee siya.
  • pag-angkop sa mga bagong relasyon sa pamilya.
  • paninirahan sa panganib kung may giyera na malapit.
  • pangangailangan sa serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip at medikal na pangangalaga dahil sa panggagahasa o sekswal na pandarahas


Maaaring magbigay ng kaunting proteksyon sa babae ang pagtira sa isang kampo ng mga refugee at pagkilala ng bagong gobyerno o ng United Nations sa katayuan niya na refugee. Pero walang ganitong proteksyon ang mga pinalikas na babae at mas lalo pang nasa peligro.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017