Hesperian Health Guides

Mga problema mula sa sigarilyo at produktong tabako

Sa kabanatang ito:

Problema sa kalusugan mula sa paninigarilyo

Nagiging sugapa ang mga naninigarilyo sa nikotina, isang droga sa halamang tabako. Kung walang sigarilyo, maaaring makadama sila ng nerbiyos o masamang pakiramdam. Napakahirap tumigil sa paninigarilyo dahil matindi magpasugapa ang nikotina.

Dahil mas maraming lalaki kaysa babae ang naninigarilyo, tinitingnan ito pangunahin bilang problema sa kalusugan ng kalalakihan. Pero lumalaking sanhi na rin ito ng masamang kalusugan ng kababaihan, at ng mga problema sa kalusugan sa mga mahirap na bansa. Isa sa mga dahilan nito ay nakakatulong ang paninigarilyo na maibsan ang pabigat sa mga tao. Isang dahilan nito ang mas matinding pagsisikap ng mga kompanya ng sigarilyo na makabenta sa mga bansang mahirap habang humihinto sa paninigarilyo ang paparaming tao sa mga mayamang bansa.

Puwedeng magdulot ang paninigarilyo ng sakit sa mga nakapaligid sa iyo na hindi naman naninigarilyo.

Sa lalaki at babae, maaaring magdulot ang paninigarilyo ng:

  • seryosong mga sakit sa baga, tulad ng talamak (chronic) na bronchitis at emphysema.
  • matinding ubo’t sipon.
  • kanser sa baga, bibig, lalamunan at leeg, at pantog.
  • atake sa puso, stroke, altapresyon.


Puwedeng makamatay ang ilan sa mga problemang ito. Sa katunayan, 1 sa bawat 4 na taong naninigarilyo ang mamamatay mula sa isang problema sa kalusugan na kaugnay ng paninigarilyo.

Puwedeng makamatay ang ilan sa mga problemang ito. Sa katunayan, 1 sa bawat 4 na taong naninigarilyo ang mamamatay mula sa isang problema sa kalusugan na kaugnay ng paninigarilyo.
Mas maraming impeksyon at iba pang mga problema sa baga at paghinga ang mga batang may magulang na naninigarilyo kumpara doon sa hindi naninigarilyo ang magulang.

Mas masama para sa kababaihan ang paninigarilyo

Dagdag pa sa mga problemang nasabi sa itaas, mas malaki ang panganib ng mga babaeng naninigarilyo na:

  • mahirapang mabuntis (pagkabaog).
  • makunan at magsilang ng sanggol na sobrang liit o sobrang aga naipanganak.
  • magkaproblema kapag gumagamit ng kontraseptibong pildoras.
  • mas maagang mag-menopause.
  • magka-osteoporosis—mas marupok na buto na mas madaling mabali sa kalagitnaan at huling bahagi ng buhay.
  • magka-kanser sa cervix at matris.


Dapat sikapin ng babaeng buntis na umiwas sa mga naninigarilyo para hindi mapahamak ng usok ang kanyang dinadala.

Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017