Hesperian Health Guides

Pag pangi babaw sa mga problema sa alkohol at iba pang droga

Sa kabanatang ito:

Kahit mukhang mahirap pangibabawan ang dependence o pagkasugapa sa alkohol at droga, kaya itong gawin. May 2 yugto ito: 'aghinto at pagkatapos, pagkatuto ng mga paraan para manatiling malaya sa droga at alkohol.

Paghinto

Kung sa tingin mo’y may problema ka sa paglalasing o pagdodroga at gusto mong huminto:

1.  Aminin na may problema ka.
babaeng nagsasalita habang nagbibilang sa daliri
Pero nakatatlong baso lang ako... o apat ba ‘yon? Hindi ko na matiyak. Tama ka. Baka masyadong malakas na nga akong uminom.
2.  Magpasyang kumilos NGAYON.
babaeng nag-iisip habang may hawak na inumin
Hihinto na ako sa sobrang paginom bukas...
Narito na ang “bukas”. Manalig na puwede kang magsimulang huminto ngayon.

Madalas mas madaling huminto sa tulong at suporta ng iba.

Dagdag na impormasyon
pagsisimula ng isang grupo
 1. Huminto. O bawasan tapos huminto. Maraming tao ang kayang biglaang huminto sa pag-inom o paggamit ng droga. Kailangan lang nila ng determinasyon na huminto at ng paniniwalang kaya nilang gawin. Kailangan naman ng iba ng alalay mula sa isang grupo o panlunas na programa tulad ng Alcoholics Anonymous (AA) na tumutulong sa mga taong may problema sa pag-inom o pagdodroga. Baka may ibang mga grupo o panlunas na programa sa inyong lugar. Karamihan ng mga babae’y mas panatag sa grupo na puro babae lang. Kung walang grupo sa inyong lugar, subukang magsimula ng sariling grupo kasama yung matagumpay nang nakatulong sa mga tao na huminto sa pag-inom o paggamit ng droga.
 2. Kung magsisimula ka muling uminom o gumamit ng droga, huwag sisihin ang sarili. Pero sikapin mong muling huminto agad.

Pisikal na pagkasugapa at withdrawal

Kapag may pisikal na pagkasugapa ang isang tao sa alkohol o droga at huminto sa paggamit nito, dadaan siya sa panahon na tinatawag na withdrawal. Sa panahong ito kailangang masanay ang katawan niya sa pagkawala ng droga.

Pagkasugapa sa alkohol at withdrawal. Matapos huminto sa pag-inom, tatagal nang mga 3 araw para huminto ang karamihan ng palatandaan ng withdrawal. Maraming mga tao ang nakakaraos sa mga araw na ito nang walang problema. Pero dahil may malubhang mga palatandaan ang ilang tao, mahalagang may kasamahan na magbabantay at tutulong kung kinakailangan.

Ang ilang herbal na tsaa ay nakakatulong sa atay na linisin ang katawan mula sa nakakalasong epekto ng alkohol at droga. Maaaring may tradisyonal na manggagamot na may maimungkahing mga mahusay na halamang gamot sa inyong lugar.

Maagang palatandaan ng withdrawal:
babaeng may hawak na tasa ng tsaa habang nanginginig at mukhang masama ang pakiramdam
 • bahagyang panginginig
 • pakiramdam ng nerbiyos at pagka-irita
 • pamamawis
 • kahirapang kumain at matulog
 • pananakit sa buong katawan
 • pagkaduwal, pagsusuka, pananakit ng sikmura


IHATID!

Kapag sugapa sa alkohol ang tao, maaaring magdulot ng kombulsyon ang kawalan ng alkohol sa katawan.

Maaaring kusang mawala ang mga palatandaang ito, o puwede ring tumindi pa. Kung titindi, kailangang magpatinging agad ang babae sa isang health worker. Kung malayo pa ang taong makakatulong, painumin siya ng 10–20 mg ng diazepam para mapigilan ang kombulsyon. Magbigay ng 10 mg pagkaraan ng isang oras kung hindi bumubuti ang mga palatandaan. Kung nagbibiyahe pa kayo, puwedeng ulitin ang paggamot tuwing 4 o 5 oras.

Emerhensya ang sumusunod na mga palatandaan. Kailangan ng maagap na tulong medikal ang sinumang taong may ganitong palatandaan:

 • pagkalito sa pag-iisip
 • nakakakita ng kakaibang mga bagay o nakakarinig ng mga boses
 • masyadong mabilis na tibok ng puso
 • kombulsyon

Pananataling malaya sa droga at alkohol

Kung nagsisikap kang manatiling malaya sa alkohol o droga, iwasan ang mga lugar na matutulak kang gumamit nito. Makipagtulungan sa iba na mag-organisa ng mga pampublikong okasyon na hindi gumagamit ng droga at alkohol.

Kapag napangibabawan na ang pisikal na pagkasugapa, mahalagang matuto kung paano manatiling malaya sa droga at alkohol para maiwasan ang paglitaw muli ng problema. Pinakamabuting paraan na magawa ito ang pag-alam ng mas mahusay na mga kasanayan para umangkop sa buhay. Gugugol ito ng panahon at hindi madaling gawin.

Madalas nakakadama ng kawalan ng kapangyarihan at matinding hiya ang babaeng nakapag-abuso ng alkohol o droga. Kailangan matuto siya na kaya niyang gumawa ng mga pagbabago para mapabuti ang buhay. Isang paraan para magsimula ang paggawa ng mga maliit na pagbabago para patunayan sa sarili at iba na kaya niyang umangkop sa mga problema.

Narito ang ilang mga ideya na nakatulong sa mga babaeng magbuo ng kasanayang umangkop:

 • Pagbuo ng ugnayang pangsuporta sa hanay ng mga taong malapit sa iyo at paghingi ng tulong kung kinakailangan mo. Mas madaling pag-isipan at simulang lutasin ang problema kung may makakausap ka at makakasama sa pagkilos.
 • Sikaping lutasin nang paisa-isa ang mga problema, para hindi magmukhang napakalaki na hindi mo na kayang angkupan.
 • Sikaping sabihin sa isang kaibigan o pinagkakatiwalaan ang mga bagay na gumagambala o bumabalisa sa iyo, o nagdadala ng lungkot o galit. Maaaring masimulan mong maunawaan ang dahilan ng pakiramdam mo at ano’ng magagawa para bumuti ito.
 • Makiisa sa ibang tao sa isang proyekto para mapaunlad ang inyong komunidad. Papatunayan nito sa sarili mo at sa iba na kaya mong kumilos para sa pagbabago. Baka makita mo rin na matutulungan ka ng ganitong trabaho na gumawa ng mga personal na pagbabago.
 • Makipagkita nang regular sa ibang mga tao na nagsisikap din na manatiling malaya sa alkohol o droga.
grupo ng kababaihang nag-uusap


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017