Hesperian Health Guides

Paghingi ng tulong mula sa nakatatanda

Minsan mahirap makipag-usap sa iyong nanay o tatay. Baka gusto ng mga magulang mo na sumunod ka sa tradisyon, pero sa tingin mo naman ay nagbabago na ang panahon. Puwedeng madama mo na hindi sila nakikinig o nagsisikap na unawain ka. O baka natatakot ka na magagalit sila.

Puwede kang mahalin ng iyong pamilya na hindi umaayon sa lahat ng sinasabi mo. Maaring galit sila dahil may malasakit sa iyo—hindi dahil ayaw ka nila. Subukan mong makipag-usap sa kanila nang may respeto at tulungan silang mas maintindihan ka.

Pagtulong ng mga nanay sa kanilang anak na babae

Baka lumaki ka sa panahong hindi pinapayagan ang mga babae na makapag-aral, magplano ng pamilya o magdesisyon para sa sariling buhay. Puwedeng mabago ang takbo ng buhay para sa iyong anak na babae. Kung pakikinggan mo siya, magbabahagi ng karanasan mo, at bibigyan ng magagamit na impormasyon, matutulungan mo siyang gumawa ng mabuting desisyon para sa sarili. Matutulungan mo siyang makita ang mga kagandahan sa pagiging babae.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017