Hesperian Health Guides

Mga gamot na makaka pagligtas sa buhay ng babae

Isang paraan para makatulong na magligtas ng buhay ng kababaihan sa inyong lugar ang pagsisimula ng pang-emerhensiyang bag o kit ng mga gamot para sa komunidad. Makakatulong ang mga gamot sa baba para masimulan na ang paglunas hanggang makarating ang ibang tulong medikal. Tiyaking nasa kit mo o nasa pinakamalapit na health center ang mga gamot na ito. Kung kailangan itong bilhin, subukang kausapin ang mga lider sa inyong komunidad. Ipaliwanag kung paano makakatulong ang mga gamot na ito, at tingnan kung makakahanap kayo ng paraan na mabili ito.

Mga dapat isama sa kit ng mga gamot:


Problem Medicine
pelvic na impeksyon (PID) tabletas: amoxicillin,azithromycin, doxycycline,erythromycin, metronidazole
iniksyon: ceftriaxone, spectinomycin
impeksyon sa bato tabletas: ciprofloxacin, cotrimoxazole
iniksyon: gentamicin, ceftriaxone
pagdurugo matapos manganak, magpalaglag o makunan oxytocin, ergometrine o misoprostol
impeksyon matapos manganak, magpalaglag o makunan tabletas: doxycycline, erythromycin, metronidazole
iniksyon: ampicillin, ceftriaxone, clindamycin, gentamicin
eclampsia habang o pagkatapos manganak diazepam o magnesium sulfate
pang-emerhensiyang kontrasepsyon (matapos ang panggagahasa, pagkasira ng kondom, at iba pang emerhensiya) mga kontraseptibong pildoras

para brand name na magagamit sa Pilipinas

allergic na reaksyon sa antibiotic epinephrine, diphenhydramine,
hydrocortisone o dexamethasoneHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017