Hesperian Health Guides

Pagpapasya na gumamit ng gamot

Tingnan ang mga kabanatang “Paglutas sa mga Problema sa Kalusugan” at “Ang Sistemang Medikal” para sa dagdag na impormasyon na makakatulong sa iyong magpasya kung kailangan mo ng gamot.

Iniisip ng ibang tao na kailangan palagi ng gamot para sa magandang pangangalaga ng kalusugan. Pero nilulunasan lang ng gamot ang problema sa kalusugan—hindi nilulutas ang mga kondisyong sanhi nito. At hindi palaging gamot ang pinakamahusay na sagot sa lahat ng problema sa kalusugan. Para sa ilan, pinakamahalaga ang pag-inom nang maraming likido at pagpapahinga. Dapat gamitin lamang ang gamot kung alam mo kung ano ang problema at alam mong tatalab ang gamot sa problemang iyon.

Para makapagpasya kung kailangan mo nga o hindi ang gamot, pag-isipan ang mga ito:

  • Gaano kaseryoso ang aking sakit?
  • Bubuti ba ako kahit wala ang gamot na ito?
  • Bubuti ba ako kung babaguhin ang mga nakagawiang pamumuhay o pagkain?
  • May tradisyunal na remedyo bang tatalab?
  • Mas malaki ba ang benepisyo sa paggamit ng gamot na ito kumpara sa panganib at gastos?
babaeng umiinom ng pildoras kasabay ng isang basong tubig

Nakakapahamak na paggamit ng gamot

WWHND10 Ch31 Page 471-1.png

Panlaban sa mga mapanganib na sakit ang gamot, pero may sariling panganib ang mga ito. Kapag mali ang gamit, puwede kang mapinsala o mapatay ng gamot. Eto ang ilang karaniwang halimbawa ng maling paggamit ng gamot sa kalusugan ng kababaihan:


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017