Hesperian Health Guides

Kabanata 15: Pagpapalaglag at mga Kumplikasyon Nito

Every day 20,000 people visit the HealthWiki for lifesaving health information. If everyone gave just $5 we could translate 50 more chapters.

Make a giftMake a gift to support this essential health information people depend on.


HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 15: Pagpapalaglag at mga kumplikasyon nito


babaeng nahuhulog sa lambat na may tatak na ‘ligal na pagpapalaglag’ na nakabitin sa tapat ng butas na may tatak na ‘di ligtas na pagpapalaglag’

Kung pumalya ang paraan ng pagpaplano ng pamilya, isang lambat na makakasalo sa babae ang ligtas at ligal na pagpapalaglag.

Tumutungo sa di gustong pagbubuntis at pagpapalaglag ang kawalan ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at impormasyon tungkol sa pagtatalik.

Kung may ginawa ang babae para mahinto ang pagbubuntis niya, 'pagpapalaglag' o 'aborsyon' ang tawag dito. Ginagamit lang namin ang salitang 'pagpapalaglag' o 'aborsyon' sa librong ito para sa aksyon na planado. Sa hindi planado at natural na pagkawala ng pagbubuntis, ginamit namin ang terminong 'kusang nalaglag' o 'nakunan'.

Huling binago ang pahinang ito: 03 May 2018