Hesperian Health Guides

Pagpapasya tungkol sa pagpapalaglag

Nakabatay madalas ang desisyon mo sa aborsyon sa kung mayroong ligtas na serbisyo sa inyong lugar. Nakabatay rin ito sa epekto sa buhay mo ng pagpapalaglag o pagkakaroon ng sanggol.

Kung walang ligtas na aborsyon, maaaring pag-isipan mong ipaampon ang sanggol, kung katanggap-tanggap ito sa iyo at sa komunidad.

WWHD10 Ch15 Page 243-1.png

Baka makatulong kung pag-isipan mo ang mga tanong na ito:

  • Kaya mo bang alagaan ang sanggol? May sapat ka bang pera para magpalaki ng bata?
  • Delikado ba sa kalusugan mo ang pagbubuntis?
  • May partner o asawa ka ba na tutulong suportahan ang bata? Kaya mo bang kausapin siya tungkol sa desisyong ito?
  • Laban ba ang iyong relihiyon o pamilya sa pagpapalaglag? Kung oo, ano ang magiging pakiramdam mo kung magpapalaglag ka?
  • Paano gagawin ang pagpapalaglag?
  • Gaano katagal ka nang buntis?
  • Mayroon ka kayang impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP) o HIV? Puwedeng mas mataas ang panganib mo na magka-INP kung bata ka pa, walang asawa, at may bagong kapartner, o kung may mga palatandaan ka ng INP. Baka kailangan mo munang magamot bago magpalaglag.
  • Anong mga kumplikasyon (problema) ang maaaring idulot ng pagpapalaglag? Kung may HIV o AIDS ka, maaaring mas mataas ang panganib ng hindi ligtas na pagpapalaglag.
  • Saan ka makakapunta para sa pang-emerhensyang pangangalaga sakaling magkakumplikasyon? Paano mo ito mararating?


Maaring makatulong ang susunod na 4 na pahina sa pagtantya mo kung may ligtas na pagpapalaglag sa inyong komunidad.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017