Hesperian Health Guides

Pagpapasya tungkol sa pagpapalaglag

Sa kabanatang ito:

Nakabatay madalas ang desisyon mo sa aborsyon sa kung mayroong ligtas na serbisyo sa inyong lugar. Nakabatay rin ito sa epekto sa buhay mo ng pagpapalaglag o pagkakaroon ng sanggol.

Kung walang ligtas na aborsyon, maaaring pag-isipan mong ipaampon ang sanggol, kung katanggap-tanggap ito sa iyo at sa komunidad.

WWHD10 Ch15 Page 243-1.png

Baka makatulong kung pag-isipan mo ang mga tanong na ito:

  • Kaya mo bang alagaan ang sanggol? May sapat ka bang pera para magpalaki ng bata?
  • Delikado ba sa kalusugan mo ang pagbubuntis?
  • May partner o asawa ka ba na tutulong suportahan ang bata? Kaya mo bang kausapin siya tungkol sa desisyong ito?
  • Laban ba ang iyong relihiyon o pamilya sa pagpapalaglag? Kung oo, ano ang magiging pakiramdam mo kung magpapalaglag ka?
  • Paano gagawin ang pagpapalaglag?
  • Gaano katagal ka nang buntis?
  • Mayroon ka kayang impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP) o HIV? Puwedeng mas mataas ang panganib mo na magka-INP kung bata ka pa, walang asawa, at may bagong kapartner, o kung may mga palatandaan ka ng INP. Baka kailangan mo munang magamot bago magpalaglag.
  • Anong mga kumplikasyon (problema) ang maaaring idulot ng pagpapalaglag? Kung may HIV o AIDS ka, maaaring mas mataas ang panganib ng hindi ligtas na pagpapalaglag.
  • Saan ka makakapunta para sa pang-emerhensyang pangangalaga sakaling magkakumplikasyon? Paano mo ito mararating?


Maaring makatulong ang susunod na 4 na pahina sa pagtantya mo kung may ligtas na pagpapalaglag sa inyong komunidad.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017