Hesperian Health Guides

Mga panganib sa trabaho at pamamahay na maaring makapinsala sa pertilidad

Makakapinsala sa pertilidad ang mga panganib na ito sa maraming paraan—mula sa pagbubuo ng semilya at itlog hanggang sa pagsilang ng malusog na sanggol:

 • Kontaminadong hangin, pagkain o tubig na dulot ng mga mapanganib na pestisidyo o nakalalasong kemikal na ginagamit sa mga pagawaan at sakahan.
lalaking nag-iispray ng pestisidyo sa mga halaman at pagkatapos nag-aabot ng damit sa babaeng naglalaba
Maaaring puminsala ang mga pestisidyo at iba pang nakakasamang kemikal sa semilya ng lalaki habang siya’y nagtatrabaho...
...at kapag naglaba ang babae ng damit ng lalaki, napapasa ang masasamang kemikal sa kanya.
 • Paninigarilyo o pagngata ng tabako, o pag-inom ng alkohol o matapang na kape. Mas matagal mabuntis at mas madalas makunan ang mga babaeng naninigarilyo o nagngangata ng tabako, o umiinom ng madaming alkohol o matapang na kape. Mas kaunti, at madalas may pinsala o mahina, ang semilya ng mga lalaking naninigarilyo o malakas uminom ng alkohol.
lalaking nasa upuan ng drayber ng truck
Maaaring makapatay ng mga semilya at magdulot ng pagkabaog sa lalaki ang pagtatrabaho sa maiinit na lugar, tulad ng maraming oras na pag-upo malapit sa mainit na makina ng truck.
 • Mataas na temperatura. Kailangang manatiling malamig ang semilya ng lalaki. Ito ang dahilan kung bakit nakabitin ang bayag sa labas ng katawan ng tao. Kapag masyadong nainitan ang bayag, maaaring huminto ito sa paggawa ng malusog na semilya. Halimbawa, puwedeng mangyari ito kung nagsusuot ang lalaki ng masikip na damit na umiipit sa bayag padikit sa katawan, o kung naliligo siya sa mainit na tubig, o nagtatrabaho malapit sa maiinit na bagay tulad ng boiler, pugon, o mainit na makina ng truck—laluna kung nagmamaneho siya nang maraming oras na walang pahinga. Kapag lumamig na ang bayag, nagsisimula itong gumawa ulit ng malulusog na semilya.
 • Mga gamot. Nakakapinsala ng pertilidad ang ilang mga gamot. Pinakamainam kung hindi gagamit ng
  anumang gamot ang magpartner habang nagsisikap
  na magbuntis. Kung kinakailangang gumamit ng
  medisina dahil sa sakit, kumonsulta sa isang health
  worker at sabihan siya na nagsisikap kayong magbuntis.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017