Hesperian Health Guides

Pag-iwas sa TB

Sa kabanatang ito:

MAHALAGA! Paggamot sa mga taong may sakit ng TB ang pinakamahusay na paraan para mapigilan ang pagkalat nito.

Makakatulong din ang mga ito:

  • Hikayatin ang mga taong magpa-testing kung may kasambahay sila na may sakit ng TB, o kung inuubo nang 2 linggo o higit pa.
  • Bakunahan ang mga malusog na sanggol at bata ng BCG para mapigilan ang pinakamatinding anyo ng TB. Pero hindi dapat bigyan ng BCG ang mga batang may HIV/AIDS.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017