Hesperian Health Guides

Pagkilos para sa pagbabago

Apektado ng panggagahasa ang lahat sa komunidad. Maaaring dumanas ang mga babaeng nagahasa ng matagalang mga problema. Pero halos lahat ng kababaihan, nagahasa man o hindi, ay natututong matakot. Natututo silang huwag magtiwala sa mga lalaki; huwag gumawa ng mga bagay na kukuha ng atensyon; huwag maglakad nang mag-isa; huwag makipag-usap sa lalaking hindi nila kilala.

Para makalikha ng mundo na walang panggagahasa, kailangan nating kumilos tungo sa pagkakaroon ng:

  • mga komunidad kung saan hindi limitado ng pagiging lalaki o babae ang mga pagpipilian at ginagawa ng mga tao.
  • pantay na pagkakataon sa lahat na lumahok sa komunidad.
  • pagkakataon para sa kalalakihan at kababaihan na mag-usap nang bukas at tapat tungkol sa inaasahan ng bawat isa mula sa sekswal na relasyon.


Pero habang hindi naaabot ang mga hangaring ito, dapat maghanap ng paraan para tulungan ang mga babaeng nagahasa. Puwedeng:

  • turuan ang halal na opisyal, taong simbahan at guro tungkol sa panggagahasa. Magpatulong sa kanila at magplano para sa pagbabago.
  • sanayin ang mga doktor at health worker sa paglunas ng mga babaeng nagahasa. Dapat masanay silang magbigay ng test para sa mga INP, pang-emerhensyang kontrasepsyon, at paano makinig at magmalasakit sa babae at sa kanyang pamilya.
  • hikayatin ang mga health worker na alamin ang impormasyon na kailangan ng batas para maparusahan ang nanggahasa, para matulungan ang babae na makumpleto ang mga legal na dokumento.
  • turuan ang lahat ng babae ng pagtatanggol sa sarili.
  • turuan ang mga batang lalaki’t babae tungkol sa seks at sekswalidad. Turuan ang mga batang babae na maging malinaw sa gusto nila. Turuan ang mga batang lalaki na tanungin ang mga babae sa gusto nila, at igalang ang mga ito.
  • pag-aralan ang mga batas ng bansa na nagpoprotekta sa mga babaeng nagahasa, at ituro ang mga ito sa iba.
mga babaeng nagpipinta sa pader ng, “May ‘lalaking’ nanggagahasa ng mga babae na nakatira dito”
Sa isang maliit na bayan sa bansang El Salvador, ayaw galawin ng pulis ang isang kilalang manggagahasa dahil anak siya ng mayamang tao. Kaya pininta ng mga babae sa bayan ang salitang “manggagahasa” sa labas ng kanilang bahay. Napahiya nang husto ang kanyang pamilya kaya pinuwersa siyang huminto.
Pag-organisa laban sa panggagahasa sa isang komunidad sa South Africa

Araw ng Sabado, maaga pa, isang 59 na taong babae ang ginahasa at sinaksak ng isang lalaking nakagahasa na ng iba pang mga babae. Dinala sa ospital ang babae. Itinuro ng biktima sa pulis ang nanggahasa at inaresto ito. Pero pagka-hapon, pinakawalan ng pulis ang lalaki. Hindi siya kinasuhan ng panggagahasa o pananakit—malayang malayang siya.


Galit na galit kaming kababaihan sa bayan. Pinagtanggol ng pulisya ang isang lalaking nagbibigay ng takot sa mga babae na maglakad nang mag-isa sa kalye. Nagpasya ang organisasyon ng kababaihan sa bayan na mag-organisa ng protesta.


Nagtatrabaho ang karamihan sa amin bilang katulong ng mayayamang puting babae na nakatira malapit na syudad. Tumigil kami lahat sa trabaho, at nagdemanda sa pulis na kasuhan muna ng panggagahasa at pananakit ang lalaki bago kami bumalik sa trabaho.


Hiniling namin sa mga amo naming babae na sumama at makipag-usap sa amin. Gusto naming ipaabot sa kanila ang mga problema. Alam naming takot magahasa ang lahat ng babae, itim man o puti. Akala namin maiintindihan kami at magsisimpatiya sila. Gusto din namin na yung mga babaeng may asawang pulis ang magpaunawa sa mga asawa nila, na masama din para sa kanila na pakawalan ang isang marahas na manggagahasa.


Pero hindi nagsimpatiya ang mga puting babae—nagalit lang sila. Siguro dahil nabunton sa kanila ang gawaing bahay. Nang pumunta ang Employers’ Federation, sinabihan namin ang mga lalaki sa komunidad, “Puwede ba, huwag kayong magsalita para sa amin. Problema ito ng kababaihan. Hindi nagagahasa ang mga lalaki.” Ayaw makipag-usap sa amin ng Employers’ Federation. Pero makaraan ang isang linggo, isang grupo ng puting babae ang pumunta. Inilibot namin sila sa bayan, at nagpasya silang makipagpulong muli. Pinatigil namin ang protesta, kahit kinasuhan lang ng pananakit ang lalaki, hindi panggagahasa. Pero dahil galit na galit ang mga tao sa bayan, hindi na makatira roon ang rapist.


Inaresto ng pulis ang ilan sa aming nag-organisa ng protesta. Hindi sila makapaniwalang mga babae ang nag-organisa. Akala nila, mga lalaki palagi ang nasa likod ng kilos namin. Pero lumakas na kaming mga babae.


Mahalagang pag-usapan nang bukas ang problema sa panggagahasa. Ayaw ng karamihan ng tao—nahihiya at nakikimi sila. Madalas, ayaw pag-usapan ng pamilya ng nagahasang babae ang pangyayari.


Pero naiiba rito. Nagsimula kaming mag-organisa para sa edukasyon, pag-aalaga ng bata, pension, at iba pa. Pinag-usapan namin ang mga problema at mga dapat baguhin. Kaya lumabas ang panggagahasa at iba pang sekswal na karahasan sa babae. Isang uri ng pang-aapi ang pagtingin ngayon sa sekswal na karahasan—babae man o lalaki ang tanungin. Magkaisa kami sa pakikibaka.


May tiwala kami sa nagahasang babae. Pag sinabi niyang nagahasa siya, susuporta kami, kahit sino pa siya. Kahit na lasengga siya, krimen pa rin ang ginawa sa kanya. Mas malala pa nga dahil mahina siya. Sa amin, hindi sinisisi ang babae. Totoo ito sa hanay ng mga babae’t lalaki. Walang nagsasabing kasalanan ng babae ang panggagahasa. Kaya puwedeng magsalita nang bukas ang kababaihan tungkol sa sekswal na karahasan, at may suporta sila ng komunidad.


May tiwala kami sa nagahasang babae. Pag sinabi niyang nagahasa siya, susuporta kami, kahit sino pa siya. Kahit na lasengga siya, krimen pa rin ang ginawa sa kanya. Mas malala pa nga dahil mahina siya. Sa amin, hindi sinisisi ang babae. Totoo ito sa hanay ng mga babae’t lalaki. Walang nagsasabing kasalanan ng babae ang panggagahasa. Kaya puwedeng magsalita nang bukas ang kababaihan tungkol sa sekswal na karahasan, at may suporta sila ng komunidad.

malaking grupo ng kalalakihan at kababaihang nakaupo at nag-uusap malapit sa isang puno


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017