Hesperian Health Guides

Pagtatanggol sa sarili ng kababaihan

Sa kabanatang ito:

Mag-ensayo ng mga galaw na ito kasama ang isang kaibigan, para maging handa ka na labanan ang isang umaatake. Birahin mo siya nang pinakamalakas na makakaya mo. Huwag kang mangimi na masaktan mo siya—hindi siya nangingimi na saktan ka. Para sa dagdag na mga ideya sa pagtatanggol sa sarili, tingnan ang Personal na kaligtasan.


Kung aatakehin ka mula sa likod Kung aatakehin ka mula sa harap
Sikuhin mo siya nang malakas sa sikmura.
WWHND10 Ch19 Page 332-1.png
Ibaon mo nang malakas ang daliri mo sa mata niya.
WWHND10 Ch19 Page 332-2.png
WWHND10 Ch19 Page 332-3a.png
Tadyakan mo nang malakas ang paa niya ng sakong ng paa mo.
WWHND10 Ch19 Page 332-4.png
Ikuyom ang dalawang kamay at isuntok nang pasalubong ang kamao sa magkabilang bahagi ng ulo, o sa magkabilang tainga.
Patalikod na abutin mo ng kamay ang kanyang bayag, at ipitin nang malakas.
WWHND10 Ch19 Page 332-3.png
Ikuyom ang kamay at isuntok nang malakas ang kamao sa kanyang ilong.
WWHND10 Ch19 Page 332-6.png
WWHND10 Ch19 Page 332-7.png
Gamit ang sakong ng paa, sipain mo siya nang malakas sa lulod o sa tuhod.
WWHND10 Ch19 Page 332-8.png
Tuhudin siya nang mabilis at malakas sa bayag.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017