Hesperian Health Guides

Personal na kaligtasan

Dahil maaaring nabawasan ang kakayanang magtanggol sa sarili, mas mataas ang panganib na madahas at maabuso ang babaeng may kapansanan kaysa sa wala. Pero may mga bagay na magagawa para ipagtanggol ang sarili. Makakatulong kung mag-ensayo nito kasama ang isang grupo ng mga babaeng may kapansanan:

  • Kung nasa pampublikong lugar ka at may magtangkang manakit o mang-abuso sa iyo, sumigaw nang pinakamalakas na kaya mo.
Dagdag na impormasyon

pagtatanggol sa sarili

  • Gumawa ng bagay na posibleng pandidirihan niya, tulad ng pagpapalabas ng laway, o pagsubok na sumuka, o pagpapanggap na ‘sira-ulo.’
babaeng suportado ng saklay habang pinapalo niya sa paa ng isa pang saklay ang lalaki
  • Gamitin ang iyong tungkod, saklay o wheelchair para patamaan siya o subukang saktan.
  • Kung kapamilya mo ang abusadong tao, subukang ikuwento ito sa ibang kapamilya na pinagkakatiwalaan mo. Baka makatulong din kung pag-usapan ninyo ito nang sarilinan kasama ang isang grupo ng babaeng may kapansanan.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017