Hesperian Health Guides

Mga kasanayan sa pangangalaga ng kalusugan

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Mga kasanayan sa pangangalaga ng kalusugan

Sa maraming bahagi ng librong ito, may sinasabi kaming mga kasanayan na makakatulong sa tao na bigyan ng pinakamahusay na pangangalaga ang maysakit. Kasama sa mga kasanayang ito ang pag-iwas sa impeksyon, pagsusuri at pagkuha ng impormasyon tungkol sa katawan ng tao, pagbibigay ng pansagip na likido, at pag-iniksyon.

Nasa seksyong ito ang mas kumpletong impormasyon sa mga kasanayan. Baka isipin mo na ito’y pang-‘doktor o nurse’, pero lahat ito’y kayang matutunan ninuman kung may sapat na panahon at praktika. May mga kasanayan, tulad ng paginiksyon o eksaminasyon, na pinakamahusay ipakita at ituro ng taong bihasa na. Kapag natutunan, mas ligtas na matutulungan ng maingat na tao ang iba.Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017