Hesperian Health Guides

Pagkilos para sa pagbabago

Kung isa kang health worker, hindi lang sapat na magsalita tungkol sa pagpapasuso. Kailangan ng mga babae ng impormasyon at suporta. Turuan ang mga babae na huwag magpakain ng iba pa maliban sa gatas ng ina sa unang 6 na buwan. Ituro sa kanila na puwedeng makasama sa sanggol ang ibang pagpapakain.

Suportahan ang mga babae sa pagpapasuso bago magsimula ang mga problema. Buuin ang kumpiyansa ng mga babae na may sapat na gatas sila. Ang nanay-sa-nanay na tulungan ang pinakamainam na suporta sa karaniwang mga problema. Subukang magbuo ng isang grupo ng mga nagpapasuso sa inyong komunidad na pinamumunuan ng mga babaeng pagpapasuso lang ang ginamit at maayos ang paglaki ng mga anak.

Pag-aralan kung paano gagawin ang health center ninyo na mas kaaya-aya sa mga nagpapasuso. Tulungan ang mga nanay na magpasuso sa unang oras pagkapanganak. Hayaan ang mga sanggol na matulog kasama o malapit sa kanilang nanay. Kung may sakit ang nanay, hayaang sumama sa kanya ang sanggol.

Kung nanay ka rin, pasusuhin mo ang iyong sanggol para ipakita sa ibang nagtatrabahong ina na puwede silang magtrabaho at patuloy na magpasuso.

Tanggalin ang anumang poster o mga materyal na nagpapalaganap ng mga artipisyal na gatas. Huwag magpasa ng sample o regalo mula sa mga kompanya ng gatas at huwag payagang pumunta sa klinika ang mga representatibo ng kompanyang ito.

Turuan ang mga employer tungkol sa kahalagahan ng pagpapasuso. Himukin sila na magtalaga ng lugar na puwedeng magpasuso o magpalabas ng gatas ang kababaihan.

grupo ng mga nagpapasusong babae na kasama ang iba pang babae at bata sa balkonahe at hagdan ng bahay


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017