Hesperian Health Guides

Bakit iba para sa kababaihan ang HIV at AIDS

Iba para sa kababaihan ang HIV at AIDS dahil:

  • mas madaling maimpeksyon ng HIV ang babae kaysa sa lalaki, dahil sa pagtatalik, babae ang ‘tumatanggap’.. Tumatagal ang tamod ng lalaki sa puwerta ng babae. Kung may HIV sa tamod, madali itong makakapasok sa katawan ng babae padaan sa puwerta o cervix, laluna kung may anumang hiwa, sugat o INP.
  • madalas mas bata pa ang babae kung magka-HIV kumpara sa lalaki. Mas hirap kasing makatanggi ang kabataang babae sa hindi gusto o hindi ligtas na pagtatalik, at pinapakasal sa mas matandang lalaki na may impeksyon.
  • mas madalas na hindi nagagamot ang INP ng kababaihan, kaya mas madaling mahawa ng HIV.
  • mas madalas masalinan ng dugo ang kababaihan dahil sa mga problema sa panganganak.
  • dahil sa masamang nutrisyon at panganganak, maaaring mas mahina ang kakayahan ng kababaihan na labanan ang sakit
  • nasisisi ang kababaihan sa pagkalat ng AIDS, kahit na maraming lalaki ang ayaw mag-condom o maglimita sa bilang ng katalik.
  • puwedeng maipasa ng buntis na babae ang HIV niya sa sanggol.
  • kababaihan ang madalas tagapangalaga ng kapamilya na may AIDS, kahit na sila mismo’y may sakit din.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017