Hesperian Health Guides

Pangangalaga sa taong malapit nang mamatay

Dumarating ang panahon na wala nang magawa para sa taong may AIDS. Maaaring dumating na ang panahong ito kapag:

  • magsimulang pumalya ang katawan.
  • hindi na epektibo o walang makuhang medikal na panlunas.
  • sinasabi ng maysakit na handa na siyang mamatay.


Kung gusto ng maysakit na manatili sa bahay, matutulungan mo siyang mamatay na may dignidad sa pamamagitan ng:

  • pagbibigay ng pagkalinga at ginhawa.
  • pagsama sa kanya ng pamilya at kaibigan.
  • pagbibigay-laya sa kanya na magpasya.
  • pagtulong sa kanya na maghanda para sa kamatayan. Maaaring makatulong sa kanya na makipag-usap tungkol sa kamatayan, sa pangamba na mamatay, sa mga inaalala niya sa kinabukasan ng pamilya. Hindi makakatulong na magpanggap na malayo pa ang kamatayan. Tiyakin sa kanya na gagawin mo ang makakaya para maiwasan o mabawasan ang sakit at paghihirap. Makipagusap tungkol sa burol kung gusto niya.
WWHND10 Ch17 Page 309-1.png
Habang nalalapit kamatayan, maaaring mawalan siya ng malay, hindi na kumain, huminga nang sobrang bagal o bilis at pabagubago, hindi na umihi, o mawalan ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi.
Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017