Hesperian Health Guides

Para sa Health Worker

manggagawang pangkalusugan o health worker na ineeksamin ang babaeng may mga pasa sa likod at braso

Puwedeng mas aktibo ang papel ng mga health worker sa pagpahinto ng karahasan. Hindi sapat na gamutin lang ang sugat ng mga babae.

Kapag nag-eeksamin ng babae, maghanap ng mga palatandaan ng abuso

Madalas sinasaktan ng mga lalaki ang asawa nila sa lugar na tago ang marka. Maaaring magsuot ang babae ng damit na magtatakip sa pagkakabugbog. Bilang health worker, isa ka sa iilang tao na makakakita sa pribadong bahagi ng katawan.

Kung may makita kang hindi karaniwang marka, pasa o peklat, tanungin siya kung paano ito nangyari. O kung may pumunta sa iyong babae na may sumasakit, dumudugo, may baling buto o iba pang pinsala, tanungin kung nabugbog siya. Tandaan na maraming binugbog na babae ang nagsasabi na naaksidente lang sila. Tiyakin sa kanya na wala kang gagawin na ayaw niya.

WWHND10 Ch18 Page 325-3.png
papel para sa pag-uulat na may mga patlang para sa petsa, oras, pahayag ng pasyente at eksaminasyon, na may guhit o drawing ng katawan ng tao

Isulat lahat

Kung may makita kang babae na naabuso, idrawing ang harap at likod ng katawan at markahan ang mga lugar kung saan siya may pinsala. Isulat ang pangalan ng tao na umabuso sa kanya. Sikaping malaman kung ilang beses na ito nangyari.

Para sa dagdag na impormasyon sa paglunas sa pinsala ng babae, tingnan ang Where There Is No Doctor o iba pang pangkalahatang librong medikal.

Tanungin kung may ibang kapamilya, tulad ng kapatid na babae o mga anak, na naabuso rin. Kung nasa panganib siya, tulungan siyang magpasya kung ano ang gagawin. Gusto man niya o ayaw na umalis, matutulungan mo siyang gumawa ng planong pangkaligtasan. Kung gusto niyang pumunta sa pulis, samahan mo siya. Makakatulong ka na seryosohin ng mga pulis ang kuwento niya. Dagdag pa, puwede mo siyang ipakilala sa ibang mga babaeng naabuso rin. Sama-sama, maaari silang makahanap ng solusyon.

Ano’ng mga pantulong sa mga naabusong babae? Maghanap ng:

  • legal na tulong.
  • shelter o bahay kanlungan.
  • proyekto para kumita ang mga babae.
  • serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip.
  • programa na nagtuturo sa pagbasa at pagsulat ng nakatatanda, o iba pang serbisyong pang-edukasyon.

Tulungan ang komunidad na makita ang mapaminsalang epekto ng karahasan

Tulungan ang lalaki

Sa ibang komunidad, nagbuo ng mga grupo ang kalalakihan para tulungan ang ibang lalaki na ihinto ang karahasan. Sa talakayan at pag-arte (role playing), tinutulungan ang mga lalaki na matuto ng bagong paraan ng paglabas ng damdamin at pagkontrol ng ginagawa. Makipag-usap sa mga lider ng komunidad at relihiyon na tumulong sa pag-umpisa ng grupong gaya nito, at kumbinsihin ang lahat ng mga lalaki na responsable sila sa pagpahinto ng karahasan laban sa kababaihan.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017