Hesperian Health Guides

Pag-upo o pagtayo nang napakatagal

Sa kabanatang ito:

Kung kailangan mong umupo o tumayo ng maraming oras sa trabaho, maaaring magkaproblema ka sa kalusugan. Minsa’y ilang buwan o taon bago ito lumitaw. Mapipigilan ang karamihan sa mga problemang ito.

Mga problema sa kalusugan

babaeng nakaupo at nagtatrabaho sa makinang panahi

Problema sa likod at leeg. Mula ito sa matagal na pag-upo na nakabaluktot ang likod o sa pagtayo sa iisang lugar.

Varicose veins, namamanas na paa, at namumuong dugo sa binti. Kapag matagal kang naka-upo o nakatayo, nahihirapan ang dugong dumaloy sa paa’t binti, laluna kung naka-dekuwatro ka.

Pag-iwas:
  • Maglakad nang maikli’t mabilis sa breaktime. Sikapin ding maglakad palibot ng kuwarto o mag-inat man lang tuwing isang oras.
  • Kung kaya, magsuot ng medyas o stockings na may pangsuporta. Dapat lumampas ito sa tuhod.
  • Gawin ang bawat ehersisyo sa ibaba kapag nakaramdam ka ng paninigas o pananakit, o napapayuko ka na. Ulitin ng 2 o 3 beses, kasabay ng mabagal at malalim na paghinga.


Ulo: Balikat: Baywang at itaas ng
katawan:
WWHND10 Ch26 Page 404-2.png
WWHND10 Ch26 Page 404-3.png
WWHND10 Ch26 Page 404-4.png
Mabagal na igalaw nang paikot. galaw nang pataas at pababa, paikutin nang paharap at patalikod, at hilahing papunta sa likod na papasalubong. Habang tuwid ang likod, ikutin ang katawan at iharap sa isang gilid. Dapat makadama ka ng ginhawa sa taas at baba ng likuran.
Kung nakaupo ka sa trabaho:
  • Gumamit ng silya na tuwid ang sandalan—diretso ang ulo, leeg at balikat. Kung mas maige sa pakiramdam, lagyan ng nakarolyong tela o unan sa gawing ibaba ng likuran para suportahan ito.
  • Kung kailangan, ayusin ang taas ng iyong silya o lamesa para makatrabaho ka sa mas maayos na posisyon. Subukang magpatong ng unan sa upuan o ipatong sa mga bloke ang lamesa.
  • Huwag mag-dekuwatro.
  • Iwasan ang masisikip na damit.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017