Hesperian Health Guides

Paulit-ulit na parehong kilos

Sa kabanatang ito:

Ang kasukasuan ay mga lugar sa katawan kung saan nagtatagpo ang mga buto. Dito kinakabit ng mga litid ang buto sa kalamnan. Kung paulit-ulit ang parehong kilos sa trabaho, maaaring mapinsala ang mga litid. Sa mga gawain sa sakahan at pabrika, karaniwan ang pinsala sa bandang pulso (wrist) at siko. Karaniwan naman ang pinsala sa tuhod sa hanay ng mga katulong sa bahay, minero at iba pang manggagawang nakaluhod nang matagal.

Mga palatandaan:
  • Pananakit at parang tinutusok-tusok na pakiramdam sa bahagi ng katawan na paulit-ulit ang paggalaw.
  • Parang gumagasgas na pakiramdam kapag pinatong ang kamay sa kasukasuan at ginalaw ito.
kamay na nakabalukot palikod, na may nakaturo sa sentro ng pulsohan
Sa pulso, makakaramdam ka ng sakit sa kamay o dito kapag marahang pinitik ang pulsuhan.
Panlunas:
  • Ipahinga ang kasukasuan sa maginhawang posisyon sa pinakamatagal na kakayanin. Kung kailangan mo pa rin ang kasukasuan sa trabaho, lagyan ng balangkat (splint) para hangga’t maaari ay hindi ito gumalaw. Subukan ang ilan sa mga ideya sa ibaba, sa ‘Pag-iwas’.
pulsohan o wrist na may balangkat o pangsuporta
  • Gumawa ng malambot na balangkat—balutin ng tela ang kasukasuan para hindi ito gumalaw. Para manatiling tuwid ang kasukasuan, ibalot muna ang tela sa manipis na kahoy. Dapat sapat ang higpit ng balot para hindi gumalaw ang kasukasuan, pero hindi sobrang higpit na napipigilan ang daloy ng dugo o namamanhid na ang bahaging iyon. Isuot ang balangkat sa trabaho at habang nagpapahinga ka o natutulog.
  • Kung masakit o namamaga ang kasukasuan, uminom ng aspirin o isa sa mga gamot para sa sakit at pamamaga. Makakabawas din ng pananakit at pamamaga ang mainit at basang tela na pantapal.
  • Kung hindi iige ang kasukasuan matapos ang 6 na buwan, humingi ng tulong medikal. Maaaring kailangan mo ng gamot na maingat na iniiniksyon sa kasukasuan, o baka kailangan mo ng operasyon.
Dagdag na impormasyon
mga gamot para sa pananakit
Pag-iwas:

Kung mapula o mainit ang kasukasuan, maaaring may impeksyon ito. Magpatingin agad sa isang health worker.

  • Kung ligtas gawin, magpalit ng gamit na kamay o posisyon ng katawan sa trabaho. Sikaping magtrabaho sa paraang mas kaunti ang pagbalukot at pagpuwersa sa kasukasuan.
  • Sikaping mag-ehersisyo ng kasukasuan bawat oras, sa pamamagitan ng paggalaw nito sa lahat ng posibleng direksyon o kilos na kaya nito. Mababanat at mapapalakas ng ehersisyo ang mga litid at kalamnan.
    Kung masakit ang pag-ehersisyo, galawin nang mabagal at maingat ang kasukasuan.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017