Hesperian Health Guides

Pagpili ng pinakamahusay na paraan

Ang pinakamahusay na paraan ng pagpaplano ng pamilya ay yung pinakakomportable ka gamitin. Para makapili ng pinamahusay na paraan para sa iyo, makakatulong na pag-isipan mo ang pangaraw-araw na buhay, mga relasyon, pangangailangan at pagnanasa. Anumang paraan ang mapili, mahalagang maintindihan at sundin ang mga direksyon sa epektibong paggamit. Eto ang ilang paraan sa pag-iisip ng iba’t ibang paraan batay sa personal na pangangailangan mo.

WWHND10 Ch13 Page 224-1.png
Gusto ko may normal na regla pa rin.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: panghadlang na paraan, IUD

Baka IIWASAN mo ang: hormonal na paraan

WWHND10 Ch13 Page 224-2.png
Ayaw kong may gagawin araw-araw.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: iniksyon, IUD, implant
Baka IIWASAN mo ang: kumbinasyong pildoras, mini-pill, anumang natural na paraan
WWHND10 Ch13 Page 225-1.png
Ayaw ng partner kong magkontraseptibo ako.
WWHND10 Ch13 Page 225-2.png
Ayaw kong may ilalagay sa puwerta o matris ko.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: iniksyon, implant, IUD Baka GUGUSTUHIN mo ang: hormonal na paraan, condom ng lalaki, natural na paraan
Baka IIWASAN mo ang: panghadlang na paraan, pildoras, natural na paraan Baka IIWASAN mo ang: diaphragm, IUD, pambabaeng condom
WWHND10 Ch13 Page 225-3.png
Gusto ko puwedeng makipagtalik lang na wala nang aasikasuhin pa.
WWHND10 Ch13 Page 225-4.png
Ayaw ko nang magkaanak pa.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: IUD, hormonal na paraan Baka GUGUSTUHIN mo ang: isterilisasyon, iniksyon, IUD, implant
Baka IIWASAN mo ang: panghadlang na paraan, natural na paraan Baka IIWASAN mo ang: natural na paraan, panghadlang na paraan
WWHND10 Ch13 Page 225-5.png
Gusto kong magkaanak sa taong ito.
WWHND10 Ch13 Page 225-6.png
Duda ko may katalik na iba ang partner ko at baka mahawa ako ng INP.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: panghadlang na paraan, kumbinasyong pildoras, mini-pill, natural na paraan Baka GUGUSTUHIN mo ang: panlalaki o pambabaeng condom
Baka IIWASAN mo ang: implant, iniksyon, IUD, isterilisasyon Baka IIWASAN mo ang: hormonal na paraan, natural na paraan, IUD, isterilisasyon
WWHND10 Ch13 Page 225-7.png
Nagpapasuso ako ng sanggol.
WWHND10 Ch13 Page 225-8.png
Ayaw ng asawa kong tumulong sa pagpaplano ng pamilya.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: Condom ng lalaki o babae, diaphragm, implants, IUD, minipill, progestin-only na iniksyon Baka GUGUSTUHIN mo ang: hormonal na paraan, IUD, pambabaeng condom, diaphragm
Baka IIWASAN mo ang: Kumbinasyon pildoras, buwanang iniksyon hanggang mag-6 na buwan na ang sanggol mo o magregla ka muli. Baka IIWASAN mo ang: panlalaking condom, natural na paraanHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017