Hesperian Health Guides

Pagpili ng pinakamahusay na paraan

Sa kabanatang ito:

Ang pinakamahusay na paraan ng pagpaplano ng pamilya ay yung pinakakomportable ka gamitin. Para makapili ng pinamahusay na paraan para sa iyo, makakatulong na pag-isipan mo ang pangaraw-araw na buhay, mga relasyon, pangangailangan at pagnanasa. Anumang paraan ang mapili, mahalagang maintindihan at sundin ang mga direksyon sa epektibong paggamit. Eto ang ilang paraan sa pag-iisip ng iba’t ibang paraan batay sa personal na pangangailangan mo.

WWHND10 Ch13 Page 224-1.png
Gusto ko may normal na regla pa rin.
WWHND10 Ch13 Page 224-2.png
Ayaw kong may gagawin araw-araw.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: panghadlang na paraan, IUD Baka GUGUSTUHIN mo ang: iniksyon, IUD, implant
Baka IIWASAN mo ang: hormonal na paraan Baka IIWASAN mo ang: kumbinasyong pildoras, mini-pill, anumang natural na paraan
WWHND10 Ch13 Page 225-1.png
Ayaw ng partner kong magkontraseptibo ako.
WWHND10 Ch13 Page 225-2.png
Ayaw kong may ilalagay sa puwerta o matris ko.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: iniksyon, implant, IUD Baka GUGUSTUHIN mo ang: hormonal na paraan, condom ng lalaki, natural na paraan
Baka IIWASAN mo ang: panghadlang na paraan, pildoras, natural na paraan Baka IIWASAN mo ang: diaphragm, IUD, pambabaeng condom
WWHND10 Ch13 Page 225-3.png
Gusto ko puwedeng makipagtalik lang na wala nang aasikasuhin pa.
WWHND10 Ch13 Page 225-4.png
Ayaw ko nang magkaanak pa.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: IUD, hormonal na paraan Baka GUGUSTUHIN mo ang: isterilisasyon, iniksyon, IUD, implant
Baka IIWASAN mo ang: panghadlang na paraan, natural na paraan Baka IIWASAN mo ang: natural na paraan, panghadlang na paraan
WWHND10 Ch13 Page 225-5.png
Gusto kong magkaanak sa taong ito.
WWHND10 Ch13 Page 225-6.png
Duda ko may katalik na iba ang partner ko at baka mahawa ako ng INP.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: panghadlang na paraan, kumbinasyong pildoras, mini-pill, natural na paraan Baka GUGUSTUHIN mo ang: panlalaki o pambabaeng condom
Baka IIWASAN mo ang: implant, iniksyon, IUD, isterilisasyon Baka IIWASAN mo ang: hormonal na paraan, natural na paraan, IUD, isterilisasyon
WWHND10 Ch13 Page 225-7.png
Nagpapasuso ako ng sanggol.
WWHND10 Ch13 Page 225-8.png
Ayaw ng asawa kong tumulong sa pagpaplano ng pamilya.
Baka GUGUSTUHIN mo ang: Condom ng lalaki o babae, diaphragm, implants, IUD, minipill, progestin-only na iniksyon Baka GUGUSTUHIN mo ang: hormonal na paraan, IUD, pambabaeng condom, diaphragm
Baka IIWASAN mo ang: Kumbinasyon pildoras, buwanang iniksyon hanggang mag-6 na buwan na ang sanggol mo o magregla ka muli. Baka IIWASAN mo ang: panlalaking condom, natural na paraan


Huling binago ang pahinang ito: 05 Ene 2024